Juridik

Förutom själva begravningen kan vi även hjälpa er med alla juridiska spörsmål runt en begravning, samt övrig familjejuridik. Även rådfrågning av befintliga dokument har blivit allt vanligare.  Nedan ser du vad vi kan hjälpa er med.
 Vad händer när någon dör?
 Testamenten från 1000 kr
 Samboavtal
 Bouppteckning / Boutredning
 Arvskiften / Arvsavståenden
 Gåvobrev
 Försäkringar
 Deklaration
 Förvaring av handlingar
 Lagfart
 Köpekontrakt/köpebrev
Vad händer när någon dör?
När någon dör uppstår ett dödsbo. Det kan bestå av den avlidnes make, barn, barnbarn och övriga släktingar. Det är de som ska se till att egendomen värderas och tas omhand, att skulder betalas, och en bouppteckning upprättas samt att arvskifte förrättas om det är fler än en dödsbodelägare. Det blir lätt mycket att tänka på. Ibland finns ingen som har möjlighet, kunskap eller ork att sköta allt det praktiska. Dessutom kan oron vara stor för att skapa oenighet mellan dödsbodelägarna när arvet ska fördelas och boet avvecklas. Vi finns till er hjälp och ledsagar er på bästa sätt. Ni kan då i lugn och ro ägna er åt att planera inför begravningen.
Testamente
Om ni inte har någon nära anhörig och inte har skrivit ett testamente, tillfaller all er kvarlåtenskap Allmänna Arvsfonden. Sambo och kusiner ärver inte enligt den legala arvsordningen! Även om man har gemensamma barn är det viktigt att skriva ett testamente. Ärver barnen det som enskild egendom, förblir det deras även vid en förändring i familjeförhållandet. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv omedelbart när föräldern avlider. Men man kan avsäga sig rätten till arvet till förmån för den efterlevande maken och få ut arvet vid båda deras bortgång. Detta är viktigt att tänka på både när det gäller testamente och bouppteckning. Har man speciella önskemål är det viktigt att testamentet blir upprättat efter ens egen vilja och att alla detaljer finns nedtecknade. I många diffusa fall förekommer det tvister vilket man kan undvika genom tydliga testamenten. Vi hjälper er gärna med detta. Tyvärr kan testamenten som förvaras hemma eller i bankfack glömmas bort, försvinna, eller förstöras. Då kan fördelningen bli en helt annan än ni önskar. Vi förvarar era testamenten om ni så önskar, kostnadsfritt. Ett testamente kan innehålla många olika önskemål. Det kan tala om vem arvet ska tillfalla, om det ska vara enskild egendom, erhållas med full äganderätt, fri förfoganderätt, med nyttjanderätt eller enligt andra villkor. Är det korrekt upprättat är dessa villkor bindande för dödsbodelägarna. Ett testamente ska, med vissa i lag reglerade undantag, vara nedskrivet, undertecknat av testator och bevittnat av två personer. Man måste inte skriva ett testamente. Saknas detta fördelas arvet enligt den legala arvsordningen. Det innebär att make/maka ärver före gemensamma barn, föräldrar och syskon. Viktigt! Var den avlidne sambo måste han/hon ha skrivit ett testamente för att kvarvarande sambon ska ha rätt till arv, annars fördelas arvet först och främst mellan den avlidnes barn. Det är också viktigt att man läser igenom testamentet med jämna mellanrum för att se till att det som man skrivit gäller fortfarande. Vi finns tillgängliga för att hjälp er att upprätta ett testamente till en skälig kostnad så alla har en möjlighet att betala för det.
Samboavtal
Vare sig man känt varandra i många år eller inte innebär det en stor omställning att övergå från att vara särbo till att vara sambo. Som sambor delas ofta såväl befintligt som nyinköpt bohag och löpande räkningar. Sambolagen innehåller regler om hur viss egendom ska fördelas när samboförhållandet upphör, antingen genom separation eller genom dödsfall. Det är dock fullt möjligt att, i skriftlig form, klargöra att lagen inte ska gälla för det egna samboförhållandet. Avtalet om att sambolagen inte ska gälla behöver inte registreras vid någon myndighet. Samäganderättsavtal kan också vara aktuellt. När sambor anskaffar något tillsammans är det lämpligt att båda antecknas som köpare på köpehandlingar, kvitton etc. Om endast den ena av parterna står som formell ägare finns en risk att endast denne vid oenighet antas vara ägare till egendomen. Det kan därför vara lämpligt att parterna upprättar ett avtal mellan sig varav det framgår vilken egendom som anskaffats och betalats av båda samborna, men vilken formellt står skriven på endast en av parterna. Avtalet kan även omfatta egendom där båda parterna står angivna som köpare och med angivande av hur stor andel vardera av parterna betalat. Ett sådant avtal kan omfatta alla typer av egendom som är samägd samt omfattas även av de regler som finns i lagen om samäganderätt, såvida inte denna avtalats bort.
Bouppteckning / Boutredning
En bouppteckning skall upprättas inom tre månader efter att någon avlidit. Om det inte skulle vara möjligt går det att ansöka om anstånd. Bouppteckningen är en förteckning på samtliga tillgångar och skulder som fanns på dödsdagen, även på den avlidnes efterlevande make/maka. Viktigt att tänka på är att bouppteckningen efter en redan avliden make/maka skall medtagas i bouppteckningen. Även vid ett barns bortgång skall det upprättas en bouppteckning. Om det inte finns medel i boet som räcker till en bouppteckning kan ni vända er till kommunens Vård- och Omsorgsförvaltning för hjälp med en dödsboanmälan, vilket är en enklare variant än en bouppteckning och den är kostnadsfri. Boutredning: Under perioden från dödsfallet fram till arvskiftet fattas ett antal beslut rörande avvecklingen av dödsboets tillgångar och skulder. För att på bästa sätt göra en fördelaktig ekonomisk planering väljer många därför att ta hjälp av oss. De är då säkra på att fördelningen sker enligt gällande lagar och regler och att inga oförutsedda avgifter eller skatter uppkommer.
Arvskiften / Arvsavståenden
Med utgångspunkt från bouppteckningen kommer dödsbodelägarna överens om hur tillgångarna ska fördelas, vem som ska få vad och vem som ansvarar för att boets skulder betalas. När bouppteckningen är klar delas egendomen mellan delägarna genom ett arvskifte. Var den avlidne gift sker först en bodelning enligt reglerna i äktenskapsbalken och därefter arvskifte. Var den avlidne sambo kan skiftet föregås av en bodelning enligt reglerna i sambolagen. Bodelning och arvskifte upprättas skriftligen. Innan skifte äger rum betalas eventuella testamentslegat ut. Dessa kan röra föremål eller pengar som den avlidne testamenterat till en vän eller organisation. Delägarna kommer även överens i frågor som gäller gravrätt, gravsten och gravskötsel samt reserverar eventuellt medel för efter skiftet tillkommande skatter och andra utgifter. Slutligen godkänns bodelningen/arvskiftet skriftligen av samtliga dödsbodelägare. Så länge någon inte lämnat sitt godkännande kan arvslotterna inte lämnas ut. Kan delägarna inte enas kan tingsrätten tillsätta en skiftesman som i sista hand själv beslutar om hur egendomen ska delas.
Gåvobrev
En gåva kännetecknas av att givaren frivilligt gör en förmögenhetsöverföring vilken leder till att givarens förmögenhet minskar och att gåvotagarens ökar. Gåva av lös egendom kräver inga särskilda formkrav. Gåva av fast egendom måste däremot alltid ske i skriftlig form. Frågor som kan uppstå vid ett gåvotillfälle kan vara huruvida gåvan ska betraktas som förskott på framtida arv, om gåvan ska räknas som enskild egendom etc. Dessa frågor regleras i ett gåvobrev. Det innebär att det vid gåvotillfället finns möjlighet för givaren att skriva att gåvan t.ex. ska vara enskild egendom. Då ingår inte gåvan, eller ekonomiska medel som erhållits då gåvan sålts, i det som delas vid eventuell äktenskapsskillnad. Ett väl formulerat gåvobrev kan förebygga oklarheter och motverka eventuella framtida konflikter. Det bör därför alltid upprättas med professionell hjälp.
Försäkringar
Många har en livförsäkring via sitt arbete, men många äldre personer har ej något sådant skydd. Ett bra sätt att gardera sig är att vara med i ex. SPF eller PRO där man kan få ett halvt eller helt prisbasbelopp som begravningshjälp vid ett dödsfall.
Deklaration
Året efter att någon avlidit skall det inlämnas en deklaration, vilket många inte tänker på. Den gäller det året som personen avled och den avlidne är då skattepliktig.
Förvaring av handlingar
Testamenten
I ditt testamente bestämmer du hur du vill att arvet efter dig ska fördelas. Det är en värdefull handling, både för dig och dina nära, som måste visas upp efter din död. Tyvärr kan testamenten som förvaras hemma eller i bankfack försvinna, förstöras eller helt glömmas bort. Arvsfördelningen efter dig kan då bli en helt annan än du önskar. Förvara ditt testamente hos oss så är du säker på att det kommer fram! Andra typer av handlingar Min sista vilja, Samboavtal, äktenskapsförord, gåvobrev, försäkringsbrev är andra handlingar som är av vikt att det kommer fram vid dödsfall.
 Lagfart
När någon efterlämnat en fastighet blir det aktuellt att ansöka om ny lagfart, antingen på dödsboet om den ska avyttras eller på arvtagaren. Detta hjälper vi er med.
Kontakta oss
Det kanske är dags att se över arvsfördelningen eller för en genomgång av tidigare upprättade juridiska handlingar, så att dessa bibehåller den innebörd du önskar. Kan även vara så att ni endast vill rådfråga oss med något ni redan fått hjälp med hos någon annan. Kontakta oss så hjälper vi dig på bästa sätt.